Skip to content
İbrahimin Nişanəsi – Qur’anİbrahimin əlaməti – Taurat (Yaradılış 12: 1-7)
Surə 3:84 (Al İmram) “Biz Allaha, bizə vəhy edilənə və İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və qəbilələrə və Musaya verilən (Kitablara) inananlara inanırıq. , İsa və peyğəmbərlər, Rəbbindən: Onların arasında bir-birləri arasında heç bir fərq qoymuruq və Allaha (İslamda) öz iradəmizi veririk. ” Surə 4:54 (Qadınlar) Yoxsa Allahın Öz lütfündən onlara bəxş etdiyi şeyə görə insanlara həsəd aparırlar? Biz əvvəllər İbrahim qövmünə Kitab və hikmət verdik və onlara böyük bir səltənət verdik. Rəbb İbrama dedi: «Öz torpağından, qohumlarının arasından, ata evindən çıx, sənə göstərəcəyim torpağa get.
2 Səndən böyük bir millət törədəcəyəm, sənə xeyir-dua verəcəyəm, adını ucaldacağam və bərəkət qaynağı olacaqsan.
3 Sənə xeyir-dua verənlərə xeyir-dua verəcəyəm, sənə lənət edənləri lənətləyəcəyəm. Yer üzünün bütün tayfaları sənin vasitənlə xeyir-dua alacaq».
4 İbram Rəbbin ona söylədiyi kimi oradan çıxdı. Lut da onunla birgə getdi. Xarandan çıxdığı vaxt İbram yetmiş beş yaşında idi.
5 İbram arvadı Sarayı, qardaşı oğlu Lutu, Xaranda əldə etdikləri bütün əmlakı və özünün bütün nökərlərini götürüb Kənan torpağına tərəf yola düşdü. Onlar Kənan torpağına gəldilər.
6 İbram oranı dolaşıb, Şekem deyilən yerdəki More palıdının yanına çatdı. O vaxt bu torpaqda Kənanlılar yaşayırdı.
7 Rəbb İbrama görünüb dedi: «Bu torpağı sənin nəslindən olana verəcəyəm». İbram ona görünən Rəbbə orada bir qurbangah düzəltdi.