Skip to content
İbrahimin Nişanəsi (Hissə 2) – Qur’anİbrahimin Nişanəsi (Hissə 2) – Taurat
Surə 37: 83-84,99-101 (Saffat) 83. Həqiqətən onun yolunu tutanlar arasında İbrahim də var idi. 84. Budur! sağlam bir ürəklə Rəbbinə yaxınlaşdı … 99. Dedi: “Rəbbimin yanına gedəcəyəm! O, şübhəsiz ki, məni doğru yola yönəldəcək! 100.” Ey Rəbbim! Mənə əməlisaleh bir oğlan bəxş et! “101. Beləliklə, ona əzab çəkməyə və dözməyə hazır olan bir oğlan uşağının müjdəsini verdik. Bir müddət sonra İbrama görüntüdə Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Ey İbram, qorxma. Sənin qalxanın Mənəm. Mükafatın çox böyük olacaq».
2 İbram dedi: «Ey Xudavənd Rəbb, mənə nə verəcəksən? Mənim övladım yoxdur, evimin sahibi bu Dəməşqli Eliezer olacaq».
3 İbram sözünə davam etdi: «Sən mənə övlad vermədiyin üçün evimin nökəri mənim varisim olacaq».
4 Ona Rəbbin bu sözü nazil oldu: «O sənin varisin olmayacaq, öz belindən gələn övladın sənin varisin olacaq».
5 Rəbb onu bayıra çıxarıb dedi: «Göyə bax, oradakı ulduzları saya bilərsənsə, say». Yenə dedi: «Nəslin o qədər olacaq».
6 İbram Rəbbə iman etdi və Rəbb bunu ona salehlik saydı.