Skip to content

İncil dəyişdirilib! Quran bu barədə nə deyir?

Mənim çoxlu müsəlman dostum var. Allaha iman etdiyimə və İncilə uyğun yaşadığıma görə müsəlman dostlarımla iman haqqında söhbətlərimiz olur. Əslində, bizim çox oxşarlığımız var. Qərbli adamlarla müqayisədə ümumi cəhətlər olduqca çoxdur. Qərbdəki adamların çoxu Allaha inanmır və ya imanı öz həyatlarına uyğun hesab etmirlər. Lakin buna baxmayaraq,  öz söhbətlərimdə həmişə İncilin (həmçinin Tövrat və Zəburun, yəni bütün Müqəddəs Kitabın) dəyişdirildiyini eşidirəm. Mənə deyirlər ki, Allahın peyğəmbərlərinin və elçilərinin vaxtilə yazdıqları kitablar bu gün artıq korlanıb və səhvlə doludur. Bir halda ki, biz daha Müqəddəs Kitaba etibar edə və İncili oxuyaraq Allahın həqiqətini aşkar edə bilməriksə, bu, heç də kiçik bir iddia deyil. Mən həm Müqəddəs Kitabı (Əl Kitab), həm də Müqəddəs Quranı oxuyuram; bu yaxında Sunnanı da öyrənməyə başlamışam. Məni heyrətə salan odur ki, bu gün geniş yayılmış şübhə ilə Müqəddəs Kitaba yanaşma Əl Quranda öz əksini tapmır. Əslində, Müqəddəs Quran Müqəddəs Kitaba çox ciddi yanaşır və bu, məni xeyli heyrətləndirir. Mən öz fikrimi sizə qısaca çatdırmaq istəyirəm.

Quran Müqəddəs Kitab (Əl Kitab) haqqında nə deyir

“De: “Ey Kitab əhli! Nə qədər ki, Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz”. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən (Quran) onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tayfa­ üçün heyfsilənmə.” Surə 5:68 Maida – həmçinin 4:136-ya baxın

“Əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə edirsənsə, səndən əvvəl Kitab oxuyanlardan soruş. Rəbbindən sənə haqq gəlmişdir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma.”

Surə 10:94 Yunus

Mən görürəm ki, Quran bunu deyir: «Kitab Əhlinə» verilmiş vəhy Rəbdən nazil edilmişdir. Müsəlman dostlarım deyir ki, bu, ilkin verilmiş kitaba aiddir; orijinal korlandığına görə, ayə bugünkü Müqəddəs Kitaba aid deyil. Ancaq 2-ci istinad da Yəhudilərin Müqəddəs Kitabını oxuyan (indiki zaman deyil, keçmiş zamanda «oxuyanlardan») kəsləri təsdiqləyir. Söhbət ilkin vəhydən deyil, Əl Quranın verildiyi vaxt mövcud olan Müqəddəs Yazılardan gedir. Bu ayə bizim eranın təxminən 600-cü illərində Məhəmməd peyğəmbərə (s) verilmişdi. Beləliklə, bu ayə bizim eranın 600-cü ilində mövcud olan Yəhudilərin Müqəddəs Kitabını təsdiqləyir. Digər ayələr də buna bənzərdir. Məsələn:

“Biz səndən əvvəl də, özlərinə vəhy etdiyimiz məhz kişiləri (elçi) göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, Zikr əhlindən so­­ruşun.”

Surə 16:43 Nəhl

“Biz səndən əvvəl də onlara vəhy nazil etdiyimiz ancaq kişilər göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, Zikr əhlindən soruşun.”

Surə 21:7 Ənbiya

Bu ayələr Məhəmməd peyğəmbərdən (s) əvvəl gəlmiş elçilər haqqında danışır. Ancaq əsas məsələ budur ki, bu ayələr peyğəmbərlərə/elçilərə Allah tərəfindən verilmiş vəhyləri təsdiq edirlər, halbuki onların davamçıları bizim eranın 600-cü ilində hələ də bu vəhylərdən faydalanırdılar. Məhəmməd peyğəmbərin (s) vaxtına qədər Allahın nazil etdiyi vəhy korlanmamışdı.

Müqəddəs Quran deyir ki, Allahın Sözü dəyişdirilə bilməz

Ancaq bundan daha güclü bir ayə də var: Müqəddəs Quranda yazılana görə, Əl Kitabın dəyişdirilməsi qeyri-mümkündür.  Maida 5:68-i yadda saxlayaraq (Tövrat, İncil… Rəbbinizdən sizə nazil edilmişdir) buna diqqət yetirin:

“Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin Bizim köməyimiz onlara gələnədək yalançı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbir etdilər. Heç kəs Allahın kəlmələrini dəyişə bilməz. Artıq peyğəmbərlərə aid bəzi xəbərlər sənə gəlib çatdı.

Surə 6:34 Ənam

“Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs Onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, Eşidəndir, Görəndir.”

Surə 6:115 Ənam

“Dünya həyatında da, axirətdə də onlara müjdə vardır. Allahın kəlmələri əsla dəyişilməz. Bu, böyük uğurdur.”

Surə 10:64 Yunus

“Rəbbinin Kitabından sənə vəhy olunanları oxu. Onun kəlmələrini heç kəs dəyişdirə bilməz. Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən.”

Surə 18:27 Kəhf

Beləliklə, Məhəmməddən (s) əvvəl gələn peyğəmbərlərə vəhy nazil olmuşdur (Maida 5:68-69). Yuxarıdakı ayələr dəfələrlə aydın söyləyir ki, heç kəs Allahın Sözlərini dəyişə bilməz. Onda bir kəs necə hesab edə bilər ki, Tövrat, Zəbur və İncil (yəni Əl Kitab = Müqəddəs Kitab) dəyişdirilə bilər? Müqəddəs Kitabın dəyişdirildiyinə inanmaq üçün Quranı təkzib etmək lazımdır.

Əslində, Allahdan nazil olunmuş vəhylərin bir hissəsini daha yaxşı və ya pis hesab etmək Quranda dəstəklənmir. Lakin adamlar yenə də belə edirlər.

Deyin: “Biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil olana, Musa və İsaya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilənlərə iman gətirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruq. Biz yalnız Ona təslim olanlarıq!” (Surə 2:136 Bəqərə -Həmçinin bax 2:285)

Beləliklə, Allahdan nazil olmuş vəhylərin arasında heç bir fərq qoyulmamalıdır. Biz onların hamısını tədqiq etməliyik. Əslində mən bütün məsihçiləri Quranı, bütün müsəlmanları isə Müqəddəs Kitabı öyrənməyə inadla çağırıram.

Bu kitabları öyrənmək vaxt və cəsarət tələb edir. Çox sayda sual yaranacaq. Şübhəsiz ki, bu, yer üzündə vaxtımızın sərfəli istifadəsi – peyğəmbərlərin nazil etdiyi bütün kitablardan öyrənməkdir. Bilirəm ki, mənim üçün bütün Müqəddəs Kitabları oxumaq üçün vaxt və cəsarət tələb olunsa da, beynimdə bir çox suallar doğursa da, bu, yaxşı təcrübə oldu və məndə Allahın mənə xeyir-dua verdiyini hiss etdim. Ümid edirəm ki, bu veb saytdakı bəzi məqalə və dərsləri araşdırmağa davam edəcəksiniz. Bəlkə də başlamaq üçün yaxşı yer, hədislərin və Peyğəmbərimiz Peyğəmbərin (s.ə.s) Taurat, Zabur və İnjil haqqında düşündükləri və istifadə etdikləri (kitabı meydana gətirən kitablar = Bibliya) məqaləsidir. Bu məqalənin bağlantısı burada. Bütün qədim kitabların etibarlılığının necə müəyyənləşdirildiyi və İncilin bu elmi nöqteyi-nəzərdən etibarlı və ya pozğun hesab olunduğuna dair bir elmi marağınız varsa, məqaləyə baxın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *