Skip to content

Tövrat lənət və xeyir-dua sözləri ilə tamamlanır

 Sonuncu məqaləmizdə həqiqi peyğəmbəri tanımağımız üçün verilən Allahın tələbləri barədə oxuduq. Bu peyğəmbərlər həmçinin gələcək barədə də xəbər verməli idilər. Musa (s) peyğəmbər özü bu qaydaya müvafiq idi. O, Allahın adından İsraillilərin gələcəyi barədə xəbər verirdi və dediklərinin hamısı baş verirdi. Lənət və xeyir-dualara aid bu peyğəmbərliklər İsraillilərin həyatında yerinə yetirildi. Xeyir-dua və lənətlərin siyahısını burada oxuya bilərsiniz. Əsas hissələr bunlardır:

Musanın xeyir-duası

Musa (s) peyğəmbər Əmrlərə riayət edən İsraillilərin üzərinə gələn gözəl xeyir-duaları sadalamaqla başlayır. Bütün millətlər bu xeyir-duanı görüb üzərlərində Allahın əlinin olduğunu biləcəklər. Belə yazılıb:

“Yer üzərindəki bütün xalqlar Rəbbə məxsus olduğunuzu görüb sizdən qorxacaq”

Qanunun Təkrarı 28:10

Hərçənd, onlar Əmrlərə riayət etməsələr xeyir-duanın əksi olan lənət üzərlərinə gələcək. Lənətlər xeyir-duanın əksidir. Bu lənətləri də ətrafdakı millətlər görəcəklər:

“Rəbbin sizi əsir etdiyi xalqlar arasında heyrət, məsəl və kinayə hədəfinə çevriləcəksiniz”

Qanunun Təkrarı 28:37

İsraillilərin özləri də bu lənətləri görəcəklər:

“Bunlar sizə və övladlarınıza əbədi bir əlamət, bir möcüzə olacaq”

Qanunun Təkrarı 28:46

Rəbb xəbərdarlıq etdi ki, lənətin ən dəhşətlisi başqa xalqlardan gələcək:

“Rəbb uzaqdan, dünyanın ucqarlarından bir milləti – dilini başa düşmədiyiniz bir milləti qartal kimi üzərinizə şığıdacaq. Bu elə sərt sifətli bir millətdir ki, nə qocaların şəxsiyyətinə hörməti var, nə də uşaqlara rəhmi gəlir. Bu millət sizi həlak edənə qədər heyvanlarınızın balalarını, torpağınızın məhsulunu yeyib qurtaracaq, sizin üçün nə taxıl, nə təzə şərab, nə zeytun yağı, nə mal-qaranızın, nə də qoyun-keçilərinizin balalarını qoymayacaq. Bütün şəhərlərinizi mühasirəyə alıb ölkənizdəki güvəndiyiniz möhkəm və hündür divarlarınızı tamamilə yerlə yeksan edəcəklər. Allahınız Rəbbin sizə verəcəyi ölkənin bütün şəhərlərini mühasirəyə alacaqlar”

Qanunun Təkrarı 28:49-52

sraillilərin özləri də bu lənətləri görəcəklər: :

“Sizə yaxşılıq etmək və artırmaqdan Rəbb necə razı qalırdısa, sizi həlak etdiyi və yox etdiyi üçün də elə razı qalacaq. Mülk olaraq almaq üçün gedəcəyiniz ölkədən qoparılacaqsınız. Rəbb sizi dünyanın bu başından o biri başınadək bütün xalqların arasına səpələyəcək. Orada sizin də, atalarınızın da tanımadığı, ağacdan və ya daşdan düzəldilmiş yad allahlara sitayiş edəcəksiniz. Bu millətlər arasında nə sülhünüz, nə də rahatlığınız olacaq. Rəbb sizə orada ürəkqopması, ümidsizlik, gözləməkdən yorulan gözlər verəcək”

Qanunun Təkrarı 28:63-65

Bu xeyir-dua və lənətlər barədə əhd bağlandı.

“bu gün Allahınız Rəbbin and edərək sizinlə bağladığı bu əhdi həyata keçirəsiniz. Qoy bu gün O sizi Öz xalqı kimi təsdiq etsin, sizə söz verdiyi kimi atalarınız İbrahimə, İshaqa, Yaquba etdiyi anda görə sizin Allahınız olsun. Mən bu əhdi və andı yalnız sizinlə, Allahımız Rəbbin hüzurunda bizimlə bərabər duranlarla deyil, bu gün yanımızda olmayanlarla da edirəm”

Qanunun Təkrarı 29:12-15

Başqa sözlə, bu Əhd övladları və gələcək nəsli öhdəli edir. Əslində, bu Əmr gələcək nəsillərin – həm İsraillilərin, həm də digər xalqların həyatına təsir etdi.

“Rəbb bu Qanun kitabında yazılan əhdin içərisində yer tutan lənətlərin hamısına görə fəlakətə uğratmaq üçün onu İsrailin bütün qəbilələrinin içərisindən çıxaracaq. Gələcək nəsil, sizdən sonra gələn övladlarınız və uzaq diyardan gələn yadellilər bu ölkənin bəlalarını, Rəbbin oraya göndərdiyi xəstəlikləri görəcək. Bütün torpaq yanacaq, kükürd və duzla örtüləcək, toxum əkilməyəcək, cücərti görünməyəcək, ot bitməyəcək. Ölkə Rəbbin qızğın qəzəbi ilə yerlə yeksan etdiyi Sodom, Homorra, Adma və Sevoyim kimi viran olacaq. Bütün millətlər “Rəbb bu ölkəyə niyə belə etdi? Bu böyük qəzəb niyə alovlandı?” deyə soruşacaqlar. O zaman deyəcəklər: “Çünki onları Misir torpağından çıxararkən atalarının Allahı Rəbbin onlarla bağladığı əhdi atdılar. Gedib tanımadıqları allahlara, Rəbbin onlara bəxş etmədiyi yad allahlara sitayiş və səcdə etdilər. Ona görə Rəbbin qəzəbi bu ölkəyə qarşı alovlandı, oranı bu kitabda yazılan bütün lənətlərə düçar etdi”

Qanunun Təkrarı 29:12-15

Başqa sözlə, bu əhd nə uşaqlar, nə də gələcək nəsillər üçün məcburi olacaqdır. Əslində bu əhd gələcək nəsillərə – həm israillilərə, həm də əcnəbilərə yönəldilmişdir

Sonrakı nəsillərdə sizin ardınca gedən övladlarınız və uzaq ölkələrdən gələn əcnəbilər ölkəyə düşən bəlaları və Rəbbin gətirdiyi xəstəlikləri görəcəklər. … heç bir şey əkilmədi, heç bir cücərmə, üzərində bitki örtüyü yoxdur. … Bütün millətlər soruşacaqlar: «Rəbb niyə bu ölkəni belə etdi? Niyə bu şiddətli, yanan qəzəb? ”

Cavab belə olacaq: “Çünki bu xalq əcdadlarının Allahı Rəbbin əhdini, Misirdən çıxaranda onlarla bağladığı əhddən imtina etdi … bu kitabda yazılanların hamısını lənətə gətirdi. … Rəbb onları indidən olduğu kimi ölkələrindən çıxartdı və başqa bir ölkəyə atdı. “

Qanunun təkrarı 29: 21-27

Musanın nemətləri və lənətləri gəldi?


Söz verilmiş nemətlər gözəl idi, amma təhdid edilən lənətlər şiddətli idi. Ancaq sual verə biləcəyimiz ən vacib sual budur: ‘Bunlar oldu?’ Buna cavab olaraq Musanın (ə.s) həqiqi bir peyğəmbər olub olmadığını görəcəyik və bu gün həyatımıza rəhbərlik edəcəyik.

Cavab bizim dərk daxilimizdədir. Əl Kitab Əhdi-Ətiqinin çox hissəsi israillilərin tarixinə aiddir və bunun nə olduğunu görə bilərik. Əhdi-Ətiqdən kənarda, Josephus kimi yəhudi tarixçilərindən, Tacitus kimi Yunan-Roma tarixçilərindən bir çox arxeoloji abidələr tapdıq. Bu mənbələrin hamısı razılaşır və israillilərin tarixinə uyğun bir şəkil çəkir. Bu bizim üçün başqa bir əlamətdir. Budur, tarixlərində baş verənləri daha yaxşı görməyimizə kömək etmək üçün qrafiki ilə təsvir olunan israillilərin tarixinə bir nəzər salaq.

Bu tarixdən nə görürük? Bəli, həqiqətən Musanın lənətləri, DID olduğu qədər dəhşətli oldu – və min illər əvvəl yazdığı kimi – hamısı baş verməmişdən əvvəl (Unutmayın ki, bu proqnozlar baş verdikdən sonra yazılmadı, amma əvvəllər).

Lakin Musanın lənəti bununla bitmədi. Davam etdi. Musa (ə.s) bu lənətləri necə bağladı.

1. Bütün bu nemətləri və lənətləri sizə tərəf gəlmədən əvvəl verdiyiniz zaman, Rəbbiniz Allah sizi millətlər arasına səpələdiyi yerdə ürəklə davranırsınız. Bu gün sizə buyurduğum hər şeyə görə ürəklə və bütün canınızla, 3 sonra Rəbb Allah bəxtlərinizi bərpa edəcək və sizə mərhəmət göstərəcək və sizi dağınıq olduğu bütün millətlərdən bir yerə toplayacaq. 4 Göylərin altındakı ən uzaq ölkəyə sürgün edilmiş olsanız da, Rəbb Allah sizi oradan toplayacaq və geri qaytaracaqdır. 5 O sizi atalarınızın torpağına aparacaq və siz də mülkiyyətiniz olacaq. O sizi atalarınızdan daha firavan və çox sayda hala gətirəcəkdir.

Qanunun təkrarı 30: 1-5

Yenidən soruşmaq üçün açıq bir sual: Bu baş verdimi? Tarixlərinin davamını görmək üçün buraya vurun.

Tauratın yaxınlaşması – Zabur gözlənilən idi

Bu nemət və lənətlərlə Tövrat bağlanır. Musa (ə.s) tamamlandıqdan bir müddət sonra öldü. Musa’nın ardından – Joshua – israillilər Torpağa girdilər. İsrail xalqlarının tarixində izah edildiyi kimi, onlar Böyük Kral Davud və ya Davud (və ya Davud) hakimiyyətə yüksəlməyincə orada Kralsız və heç bir paytaxt şəhəri olmadan yaşayırdılar. Quranın Zabur olaraq təsdiqlədiyi Əhdi-Ətiqin yeni bir hissəsinə başlamışdır. Biz Zaburu başa düşməliyik, çünki Tauratda başlayan işarələri davam etdirir – bu İncili başa düşməyə kömək edəcəkdir. Bundan sonra Qur’an və İsa əl Məsihin Davud (ə.s) və Zabur haqqında necə danışdıqlarını görürük.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *