Skip to content

Yəhya peyğəmbər (s) əzab çəkir və şəhid olur

Munafiqun Surəsi (Surə 63) Məhəmməd (s) peyğəmbərə yalan söyləyən adamlar barədə yazır:

“Münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman: “Biz şəhadət veririk ki, sən Allahın Elçisisən!”– deyirlər. Allah da bilir ki, sən Onun Elçisisən. Allah şahiddir ki, münafiqlər əsl yalançıdırlar.

Onlar andlarını sipər edib insanları Allah yolundan döndərdilər. Həqiqətən, onların törətdikləri əməllər necə də pisdir!”

Surə Munafiqun 63:1-2

Münafiqlərdən (ikiüzlülərdən) fərqli olaraq, Zumər Surəsi (Surə 39) doğru ‘şahidliyi’ təsvir edir.

“Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, əməllər yazılmış kitab hər kəsin qarşısına qoyulacaq, peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir”

Zumər Surəsi 39:69

Peyğəmbər İsa Məsihin (s) dövründə həqiqi şahidə ‘şəhid’ deyirdilər. Şəhid həqiqətə şahidlik edən adamdır. İsa Məsih Öz şagirdlərinə ‘şəhidlər’ deyirdi:

“Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüdrət alacaqsınız və Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, həmçinin yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə Mənim şahidlərim olacaqsınız”

Həvarilərin İşləri 1:8

‘Şəhid’ sözü düzgün şəhadət edənlərə aid olunurdu.

Bu gün isə, “şəhid” sözü çox istifadə olunur. Bir çox müharibələrdən birində ölən adama da şəhid deyirlər. Dini davada ölənə də şəhid deyirlər. Belə adamı onun tərəfi “şəhid”, digər tərəfi isə kafir adlandırır.

Bu, düzgündürmü? İncil Yəhya peyğəmbərin (s) qətlə yetirilməsi barədə yazır. Həmin vaxt İsa Məsih (s) adamlara xidmət edirdi və bu hadisəni belə izah edir. İncil yazır:

«O vaxt İsa barədə olan xəbərləri hökmdar Hirod eşitdi. Nökərlərinə dedi: «Bu, Vəftizçi Yəhyadır. O, ölülər arasından dirilib. Buna görə də O, möcüzələr yaradır».

Hirod qardaşı Filipin arvadı Hirodiyaya görə Yəhyanı tutduraraq qollarını qandalladıb zindana saldırmışdı. Çünki Yəhya Hiroda demişdi: “Hirodiyanı almaq sənə qadağandır”. Hirod Yəhyanı öldürmək istəyirdi, amma camaatdan qorxurdu. Çünki camaat Yəhyanı peyğəmbər sayırdı.

Hirodun ad günü qeyd ediləndə Hirodiyanın qızı ortaya çıxıb rəqs etməyə başladı. Bu, Hirodun xoşuna gəldi. O and içib bəyan etdi ki, qız nə istəsə, ona verəcək. Qız isə anasının təhriki ilə dedi: “Vəftizçi Yəhyanın başını burada bir sini içində mənə ver”. Padşahı kədər bürüdü, amma içdiyi andlara və qonaqlara görə əmr etdi ki, ona istədiyini versinlər. Beləliklə, zindanda Yəhyanın boynunu vurdurdu. Onun başı bir sini içində gətirilib qıza verildi. Qız da anasına apardı. Yəhyanın şagirdləri gəlib onun cəsədini götürdülər. Onu basdırdılar və gəlib İsaya bu barədə xəbər verdilər»

Matta 14:1-12

Əvvəlcə, Yəhya peyğəmbərin (s) həbs olunduğunu görürük. Padşah (Hirod) qardaşından onun arvadını almışdı. Bu, Musanın Şəriət Qanununa (s) zidd idi. Yəhya peyğəmbər (s) bunun günah olduğunu hamıya dedi. Lakin padşah peyğəmbərin sözünə baxmaq əvəzinə onu zindana saldı. Padşahın arvadı yeni nikahdan istifadə edərək (artıq böyük padşahın arvadı olduğuna görə) peyğəmbərin ölümünü istədi. Onun böyük qızı qonaqlıqda padşah və əyanların qarşısında şəhvani rəqs etdi. Padşah rəqsi bəyənib istədiyini verəcəyinə and içdi. Gənc qızın anası ona Yəhya peyğəmbərin (s) başını istəməyi öyrətdi. Beləliklə, həqiqəti söylədiyinə görə zindana düşən Yəhya peyğəmbər (s) edam edildi: çünki qızın şəhvani rəqsi padşahı valeh etmişdi. 

Həmçinin Yəhya peyğəmbərin (s) tək döyüşmədiyini görürük. O, padşahı öldürməyə çalışmadı. O, sadəcə, həqiqəti danışırdı. Özünü müdafiə etməyə gücü olmasa da, günahkar padşaha xəbərdarlıq etməkdən qorxmurdu. O, Musa (s) peyğəmbərin Şəriət Qanununu sevdiyinə görə həqiqəti danışırdı. Bu, bizim üçün yaxşı nümunədir. Biz də (həqiqəti danışaraq) döyüşə bilərik; (peyğəmbərlərin həqiqəti) uğrunda döyüşə bilərik. Yəhya peyğəmbər (s) padşahı öldürməyə çalışmadı, inqilaba rəhbərlik etmədi, müharibə başlamadı.

Yəhyanın şahidliyinin nəticəsi

Onun davranışı çox təsirli oldu. Padşah qətlə görə vicdan əzabı çəkdi. Peyğəmbər İsa Məsihin (s) səlahiyyətli təlimi və möcüzələri barədə eşidəndə Yəhyanın (s) dirildiyini zənn etdi.

Hirodun xaincəsinə Yəhya peyğəmbəri öldürməsi barədə Fil Surəsi (Surə 105) yazır.

“Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi?

Məgər Rəbbin onların hiyləsini dolaşığa salmadımı?

Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi.

O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı”

Surə Fil 105:1-4

İsa Məsih (s) Yəhya peyğəmbər (s) barədə dedi:

“Onlar gedərkən İsa camaata Yəhya haqqında danışmağa başladı: «Çölə nəyə baxmağa getmişdiniz? Küləyin sarsıtdığı qamışamı? Bəs onda nəyə baxmağa getmişdiniz? Nəfis toxunmuş paltar geymiş bir adamamı? Amma nəfis toxunmuş paltar geyənlər padşahların saraylarında qalır. Bəs onda nəyə baxmağa getmişdiniz? Bir peyğəmbərəmi? Bəli, sizə deyirəm, hətta peyğəmbərdən də üstün birinə. Bu o adamdır ki, onun haqqında yazılıb:

“Budur, Sənin önündə Öz elçimi göndərirəm,

O, Sənin qabağında yolunu hazırlayacaq”.

Sizə doğrusunu deyirəm: qadından doğulanlar arasında Vəftizçi Yəhyadan daha üstün olan meydana çıxmayıb. Amma Səmavi Padşahlıqda ən kiçik olan ondan üstündür. Vəftizçi Yəhyanın günlərindən indiyə qədər Səmavi Padşahlıq zorla alınır və zor işlədənlər onu ələ keçirir. Çünki bütün Peyğəmbərlər və Qanun Yəhyaya qədər peyğəmbərlik etdi. Əgər onu qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlməli olan İlyas odur. Qulağı olan eşitsin!”

Matta 11:7-15

Məsih Yəhyanın (s) böyük peyğəmbər və ‘Yolu hazırlamaq üçün gələcək’ adam olduğunu təsdiqləyir. Yəhya (s) Səmavi Padşahlıqdadır. O vaxt böyük hökmdar olan padşah Hirod isə peyğəmbərin sözünə itaət etmədiyinə görə Səmavi Padşahlığa daxil olmadı.

Yəhya (s) peyğəmbərin dövründə başkəsən zorakı adamlar yaşayırdı. Bu gün də zorakı adamlar var. Bu zorakı adamlar hətta Səmavi Padşahlığa gözlənilməz hücumlar edirlər. Lakin onlar ona daxil ola bilməyəcəklər. Səmavi Padşahlığa daxil olmaq Yəhyanın (s) getdiyi yol ilə getməkdir. Yəhya (s) həqiqi şahid idi. Ətrafdakı zorakı adamlardan yox, Yəhyadan (s) nümunə götürsək müdrik olarıq.

1 thought on “Yəhya peyğəmbər (s) əzab çəkir və şəhid olur”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *