Skip to content

İncildə nə üçün dörd Müjdə var?

Bəzən mənə bu sualı verirlər: İncildə nə üçün dörd Müjdə kitabları var? Nə üçün hər Müjdəni müxtəlif müəlliflər yazıb? Məgər bunlar Allah tərəfindən deyil, insan tərəfindən yazılmayıbmı?

Müqəddəs Kitab bu barədə belə deyir:

“Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır; beləcə Allah adamı bacarıqlı olub hər yaxşı iş üçün təchiz edilsin”

2Timoteyə 3:16-17

Beləliklə, Müqəddəs Kitab Allahı əsas müəllif hesab edir, çünki Allah insanları onu yazmağa ilhamlandırmışdı. Quran Müqəddəs Kitab barədə nə deyir? İsa əl Məsih də şagirdlərinə İncil haqqında şəhadət verdikləri zaman Həqiqət Ruhundan rəhbərlik vəd etdiyini gördük.

Bəs nə üçün İncildə dörd Müjdə kitabı var? Quranda da çox vaxt eyni hadisəni müxtəlif ayələr təsvir edir. Onların hamısına nəzər salanda hadisələri tam anlayırıq.   Məsələn,   Adəmin nümunəsinə aid müxtəlif ayələr var: Surə 7:19-26 (Əraf Surəsi) cənnətdə olan Adəm barədə yazır. Surə 20:121-123 (Ta-Ha) da həmçinin. İkinci mətn Adəmin aldanması barədə daha çox məlumat verir. Ərəf Surəsi bu təfsilatları vermir. Birlikdə isə bu mətnlər hadisə barədə tam məlumatı çatdırır. Səbəb də budur: mətnlər bir-birini tamamlamayır.

Eləcə də, Müqəddəs Kitabda olan dörd Müjdə bir İncilə aiddir. Birlikdə onlar İncildəki peyğəmbər İsa Məsih (s) haqqında tam məlumatı çatdırırlar. Hər bir Müjdədə digər Müjdələrdə olmayan məlumat var. Buna görə də, bunlar birlikdə İncili tam təmsil edirlər.

İncildən söhbət gedəndə həmişə bir kitabdan danışırlar, çünki yalnız bir İncil mövcuddur. Məsələn, İncildə (Əhdi-Cədiddə) yalnız bir Müjdə var. 

“Qardaşlar, sizə bəyan edirəm ki, mənim yaydığım Müjdənin mənbəyi insan deyil. Çünki mən onu insandan almadım və insan tərəfindən də öyrədilmədim. Bunu mənə İsa Məsih vəhy vasitəsilə açdı. Yəhudi dininə bağlı olduğum günlərdə mənim necə həyat sürdüyümü eşitdiniz. Mən Allahın cəmiyyətini hədsiz təqib edir, onu dağıdırdım”

Qalatiyalılara 1:11-13

Müqəddəs Quranda da Müjdə təkdir (baxın: Quranda ‘Müjdə’). Lakin biz şahidlər, yaxud Müjdə kitablarından danışanda – bunların sayı dörddür. Əslində, Tövratdakı Qanuna görə, bir nəfərin şahidliyi etibarlı olmur. Mübahisəli məsələnin həlli üçün Musanın Qanunu ən azı ‘2-3 şahid tələb edir’ (Qanunun Təkrarı 19:15). İncildə dörd şahidin yazısı Qanunun tələb etdiyi şahidlərin sayından çoxdur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *