Skip to content

Məhkəmə Günü: İnşiqaq Surəsi, Tur Surəsi və Məsih

İnşiqaq Surəsi (Surə 84) Məhkəmə Günündə göyün yarılacağı, yerin dağılacağını təsvir edir: 

Göy yarılacağı və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman; Yer dümdüz ediləcəyi, içindəkiləri kənara atıb boşalacağı və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman; Ey insan! Sən, həqiqətən də, səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən Onunla qarşılaşacaqsan! Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə, o, yüngül sorğu-suala tutulacaq və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır! Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə, o (özünə) ölüm diləyəcək və alovlu oda atılacaqdır!” 

İnşiqaq Surəsi 84:1-12

İnşiqaq Surəsi Qiyamət Günü haqqında xəbərdarlıq edir: “Kimin kitabı sağ əlinə verilməyəcəksə, alovlu oda atılacaqdır”. 

Əməllərinizin qeyd olunduğu kitab sağ əlinizə yaxud arxa tərəfdən veriləcəyini bilirsinizmi?

Tur Surəsi (Surə 52) Məhkəmə Günündə yerin sarsılacağı və adamların əzabı barədə yazır:

Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et! O gün hiylələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. Həqiqətən, zalımlar üçün bundan (başqa) əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu (bunu) bilmir

Surə at-Tur 52:45-47

Səhv əməllər etmədiyinizə və həqiqəti heç vaxt yalan hesab etmədiyinizə əminsinizmi? Həmin Gün Məhkəmədən keçəcəyinizə arxayınsınızmı?

Peyğəmbər İsa Məsih (s) Məhkəmə Günündə əməllərinin siyahısının onlara necə veriləcəyini bilməyən adamlar üçün gəldi. Köməksizlərə kömək etmək üçün gəldi. O, İncildə demişdi:

“İsa yenə onlara dedi: «Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: qoyunların qapısı Mənəm. Məndən əvvəl gələnlərin hamısı oğru və quldur idi və qoyunlar onlara qulaq asmadı. Qapı Mənəm, kim Məndən girərsə, xilas olar, girib-çıxar və otlaq tapar. Oğru yalnız qarət etmək, öldürmək və tələf etmək üçün gəlir. Mənsə gəldim ki, onlar həyata, bol həyata malik olsun. Yaxşı çoban Mənəm, yaxşı çoban qoyunlar uğrunda canını verər. Qoyunların çobanı olmayan muzdur isə canavarın gəldiyini görəndə onları atıb qaçar, çünki qoyunların sahibi deyil. Canavar da onları qapıb pərən-pərən salar. Muzdur qaçar, çünki muzdurdur, qoyunlar üçün qayğı çəkməz. Yaxşı çoban Mənəm. Necə ki Ata Məni tanıyır və Mən Atanı tanıyıram, eləcə də özümünküləri tanıyıram, özümünkülər də Məni tanıyır. Mən quzular uğrunda canımı verirəm. Bu ağıldan olmayan başqa quzularım var ki, onları da gətirməliyəm. Onlar da səsimi eşidəcək, beləcə tək sürü, tək Çoban olacaq.

Buna görə də Ata Məni sevir, çünki Mən canımı verirəm ki, yenə də onu geri alım. Canımı Məndən heç kəs ala bilməz, amma onu Özüm verirəm. Onu verməyə də, yenə geri almağa da ixtiyarım var. Bu əmri Atamdan almışam»”

Yəhya 10:7-18

Peyğəmbər İsa Məsih hətta Məhkəmə Günündə Ona məxsus olanları müdafiə etmək və onlara həyat vermək üçün səlahiyyətli olduğunu bəyan edir. Onda bu səlahiyyət varmı? Səlahiyyət haqqında sözlərini  Musa peyğəmbərin Tövratındakı peyğəmbərliklər təsdiqləyir. Tövrat dünyanı altı gün ərzində yaradan Kəlam barədə yazır.  Zəbur və sonrakı peyğəmbərlər Onun gəlişi barədə ətraflı peyğəmbərlik ediblər və Onun gəlişinin səmalarda planlaşdırıldığını göstəriblər.  Adam İsa Məsihə necə məxsus ola bilər? “Mən quzular uğrunda canımı verirəm” – İsanın bu sözlərinin mənası nədir?  Burada həmin izah verilir.

Peyğəmbər İsa Məsihin təlimi həmişə adamların arasında ayrılıq salırdı. Bu, bu gün də belədir. Bu söhbətin sonu barədə növbəti ayələrdə oxuya bilərsiniz və onu dinləyən adamların bölünməsi barədə öyrənə bilərsiniz:

“Bu sözlər üstündə Yəhudilər arasında yenə fikir ayrılığı düşdü. Onların çoxu dedi: «Onda cin var, dəlidir. Niyə Ona qulaq asırsınız?» Başqaları isə dedilər: «Bunlar cinə tutulmuş adamın sözləri deyil. Cin heç kor adamın gözlərini aça bilərmi?»

Yəhudilərin İsa ilə mübahisəsi

O vaxt Yerusəlimdə Təqdis bayramı keçirilirdi. Qış idi. İsa məbədin həyətində olan Süleymanın eyvanında gəzirdi. Yəhudilər İsanın ətrafına yığılıb Ona dedilər: «Nə vaxta qədər ürəyimizi intizarda saxlayacaqsan? Əgər Sən Məsihsənsə, bizə açıq söylə». İsa onlara cavab verdi: «Sizə söylədim, ancaq buna inanmırsınız. Atamın adı ilə gördüyüm işlər Mənim barəmdə şəhadət edir. Amma siz inanmırsınız, çünki Mənim quzularımdan deyilsiniz. Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər. Mən onlara əbədi həyat verirəm. Onlar heç vaxt həlak olmayacaq və heç kim onları əlimdən qapmayacaq. Onları Mənə verən Atam hamıdan böyükdür. Onları heç kim Atanın əlindən qapa bilməz. Mən və Ata birik».

Yəhudilər yenə yerdən daş götürdülər ki, Onu daşqalaq etsinlər. İsa onlara dedi: «Sizə Atadan gələn çoxlu yaxşı iş göstərdim. Siz bunların hansına görə Məni daşqalaq etmək istəyirsiniz?» Yəhudilər Ona cavab verdilər: «Səni yaxşı işinə görə deyil, insan olduğun halda Özünü Allah sayaraq küfr etdiyinə görə daşqalaq edirik». İsa onlara dedi: «Məgər sizin öz Qanununuzda yazılmayıb ki, “demişəm: ‹Siz allahlarsınız›”? Allah Öz kəlamını göndərdiyi adamlara “allahlarsınız” deyir. Müqəddəs Yazı ki pozula bilməz. Bəs siz niyə “Allahın Oğluyam” dediyim üçün Mənə – Atanın təqdis edib dünyaya göndərdiyi Şəxsə “küfr edirsən” deyirsiniz? Əgər Atamın işlərini görmürəmsə, Mənə inanmayın. Amma bu işləri görürəmsə, Mənə inanmasanız da, bunlara inanın. Onda Atanın Məndə, Mənim də Atada olduğumu anlayıb bilərsiniz». Onlar yenə İsanı tutmağa çalışdı, amma O, əllərindən sıyrılıb çıxdı.

İsa yenə İordanın o biri sahilinə, Yəhyanın əvvəllər vəftiz etdiyi yerə getdi və orada qaldı. Çoxlu adam Onun yanına gəlib dedi: «Yəhya heç bir əlamət göstərməsə də, onun bu Adam barədə dediyi bütün sözlər doğru çıxdı». Bir çox adam da orada İsaya iman etdi”

Yəhya 10:19-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *